Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Regulamin

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Usługodawca – Multipartner Sabina Bryś, adres: Domaradz 895b, 36-230 Domaradz posiadający numer NIP 6861617716 oraz REGON 380369920

Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwis, które nie wymagają założenia Konta.

Pracodawca – przedsiębiorca, korzystający z Serwisu w celu pozyskania kontaktu z potencjalnymi kandydatami na swoich pracowników lub współpracowników.

Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem: www.globelus.pl

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług zawarty jest w Załączniku numer 1 do Regulaminu i  stanowi jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Ustawienia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika służący do założenia Konta.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Ustawienia Firmy - funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących profilu działalności, opisu firmy, dokonywanie wszelkich zmian ustawień do Konta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

 • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
 • odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis, które nie wymagają założenia Konta.

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą/Pracodawcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i/lub Formularza aplikacyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu, tj. adresu poczty elektronicznej i hasła.

4. Usługobiorca/Pracodawca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę/Pracodawcę adresem poczty elektronicznej. Na wskazany przez Usługobiorcę/Pracodawcę adres poczty elektronicznej wysyłany jest link aktywacyjny, umożliwiający potwierdzenie założenia Konta. Aktywacja Konta możliwa jest wyłącznie przez link aktywacyjny we wskazanym przez Usługodawcę terminie. Usługobiorca/Pracodawcą akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej, który jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca/Pracodawcą zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy/Pracodawcy wobec Usługodawcy, a także będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych wyżej okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

7. Usługobiorca/Pracodawca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu oraz ustanowionego hasła.

8. Usługobiorca/Pracodawcą ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim hasła do jego Konta.

9. Umowa z Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony.

WYMOGI TECHNICZNE

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Użytkownik i Usługobiorca są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
 • przeglądarka powinna akceptować pliki "cookies".

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia.

3. Usługodawca nie dostarcza usługi Internetu. Uzyskanie dostępu do Internetu oraz odpowiedniego sprzętu komputerowego leży po stronie Użytkownika i Usługobiorcy.

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom/Pracodawcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę/Pracodawcę nie później niż 36 godziny od momentu zawarcia umowy. Jeżeli zawarcie umowy z Usługobiorcą/Pracodawcą nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego, następującego po nim dnia roboczego.

PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, naprawcze lub związane z modyfikacją Serwisu,
 • wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorców/Pracodawców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca/Pracodawcą narusza Regulamin,
 • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców/Pracodawców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy/Pracodawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

5. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę/Pracodawcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie udostępnienie. Usługobiorca udziela niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji Usług, do utworów, których jest autorem, a wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet. Wizerunek będzie wykorzystywany przez Usługodawcę do prawidłowej realizacji Usług lub w celach promocyjnych, reklamowych czy marketingowych.

6. Użytkownik i Usługobiorca/Pracodawca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

 • publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 • podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
 • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
 • korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Usługobiorców,
 • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Użytkownik i Usługobiorca/Pracodawcą zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.

8. Niezależnie od postanowień pkt 7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców/Pracodawców i Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

PŁATNOŚCI

Usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy są bezpłatnie.

Usługi świadczone na rzecz Pracodawcy są częściowo, opcjonalnie płatne.

Każdy Pracodawca może dodać bezpłatne 6 ogłoszeń. Aby dodać więcej ogłoszeń należy posiadać doładowane konto.
Pracodawca ma prawo do wykupienia usług dodatkowych oraz reklamy i promocji poszczególnych ofert.
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem Tpay.pl.
Do każdej skutecznie przeprowadzonej transakcji będzie wystawiona faktura, a konto Pracodawcy zostanie powiększone o kwotę transakcji.
Wartość konta pracodawcy nie może zostać przeniesiona na innego użytkownika, a kwota poprawnie wykonanej transakcji nie podlega zwrotom.

WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności w szczególności siły wyższej.

2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy/Pracodawcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców/Pracodawców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców/Pracodawców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników i Usługobiorców/Pracodawców,
 • utratę przez Usługobiorcę/Pracodawcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę/Pracodawcę,
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 • podania przez Usługobiorców/Pracodawców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 • nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców/Pracodawców postanowień Regulaminu.

PRYWATNOŚĆ

Każdy Użytkownik i Usługobiorca/Pracodawca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Zasady ochrony prywatności określone są w Polityce Prywatności.

REKLAMACJE

1. Użytkownicy i Usługobiorcy/Pracodawcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Użytkownika lub Usługobiorcy/Pracodawcy w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 • wskazanie Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 • przedmiot reklamacji,
 • uzasadnienie.

3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres mailowy: kontakt@globelus.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „REKLAMACJA”.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy/Pracodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę/Pracodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

ZAKOŃCZENIE UMOWY

1. Umowa może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. W dowolnym momencie Usługobiorca/Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

3. Usługobiorca/Pracodawca może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres mailowy: kontakt@globelus.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.

4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w tym usunąć Konto Usługobiorcy/Pracodawcy w następujących przypadkach:

- naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę/Pracodawcę postanowień Regulaminu,

- powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

- umieszczania w Serwisie lub Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę/Pracodawcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

- wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę/Pracodawcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

- usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

- braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy/Pracodawcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Użytkownik lub Usługobiorca/Pracodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Brak oświadczenia o rozwiązaniu umowy jest jednoznaczny z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

Świadczenie Usług - Rodzaje i zakres Usług świadczonych

Usługodawca świadczy następujące Usługi na rzecz Usługobiorcy:

1. umożliwienie utworzenia Profilu Kandydata;

2. subskrypcję ofert, polegającą na cyklicznym informowaniu Kandydata o ofertach pracy umieszczonych w Serwisie, odpowiadających uprzednio zdefiniowanym przez Kandydata kryteriom wyboru;

3. umożliwienie aplikowania na stanowisko pracy, którego dotyczy Ogłoszenie, poprzez przesłanie Aplikacji z automatycznym utworzeniem Konta Kandydata;

4. umożliwienie dodania informacji o preferencjach dotyczących szukanej pracy oraz załączenia curriculum vitae, listu motywacyjnego oraz innych danych dotyczących Kandydata w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do wyboru Kandydatów odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych Pracodawców oraz w celu udostępniania ich Pracodawcom;

5. umożliwienie dostępu do artykułów, informacji związanych z rynkiem pracy;

6. udostępnienie profili Pracodawców, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie.

Świadczenie Usług dla Pracodawcy - Rodzaje i zakres Usług świadczonych na rzecz Pracodawcy

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające między innymi na:

2. przekazywaniu dostępu do Panelu Pracodawcy, w celu korzystania z Usług dla Pracodawców;

3. wsparciu w zakresie redakcyjnym i publikacji ogłoszeń;

4. przekazywaniu dostępu do zasobów wiedzy;

5. umieszczaniu w serwisie ofert pracy na zlecenie Pracodawcy;

6. umieszczeniu prezentacji Pracodawcy w katalogu Pracodawców dostępnym w Serwisie;

7. udostępnieniu możliwości otrzymywania Aplikacji od Kandydatów;

8. umożliwieniu dostępu do artykułów oraz informacji związanych z rynkiem pracy;

9. umożliwieniu dostępu do bazy kandydatów.

 

Szczegółowe zasady dodawania ogłoszeń

 

1. Na podstawie Umowy Usługodawca zobowiązuje się do wykonania, w okresie obowiązywania Umowy, określonych Usług dla Pracodawcy.

2. Jeżeli Umowa obejmuje zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, należy przez to rozumieć gotowość Usługodawcy do zamieszczania Ogłoszeń w okresie obowiązywania Umowy. Ogłoszenia zostaną zamieszczone w Serwisie, jeżeli Pracodawca je wprowadzi oraz jeżeli spełnione będą inne warunki wynikające z Regulaminu.

Usługi Dodatkowe

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Pracodawcy, polegające między innymi na:

- odświeżanie ogłoszeń zamieszczonych przez Pracodawcę

- dodatkowe działania promujące oferty umieszczone przez Pracodawcę

 

 

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!