Menu

Powiedz nam jakiej pracy szukasz?
Globelus pomoże Ci ją znaleźć

Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników, Usługobiorców i Klientów serwisu GLOBELUS.PL jest Multipartner Sabina Bryś z siedzibą w Domaradzu, numer budynku 895b, 36-230 Domaradz. Administrator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu GLOBELUS.PL

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@globelus.pl lub o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: http://www.globelus.pl/kontakt

Cel i podstawa przetwarzania danych zbieranych w portalu

1. Założenie Konta Kandydata

Przetwarzamy wszystkie dane z formularza aplikacji na ogłoszenie, formularza rejestracji oraz z formularza tworzenia profilu kandydata tj: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, informacje o stażu pracy i latach doświadczenia, znajomość języków, posiadane prawa jazdy, dane zawarte polu '' dodatkowe informacje'' oraz w załączonych dokumentach np. CV, certyfikatach i świadectwach pracy.

Przetwarzamy powyższe dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług, dla których wymagane jest założenie Konta Kandydata

2. Założenie Konta Pracodawcy

Przetwarzamy wszystkie dane z formularza rejestracyjnego oraz z formularza tworzenia profilu tj: adres e-mail, telefon, hasło, nazwa firmy, numery telefonu, adres firmy, numery identyfikacji podatkowej oraz dane zawarte w dokumentach załączonych przez Pracodawcę.

Przetwarzamy powyższe dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług, dla których wymagane jest założenie Konta Pracodawcy.

3. Aplikowanie na oferty pracy

Przetwarzamy wszystkie dane z formularza aplikacji tj.: adres e-mail, imię, nazwisko, telefon kontaktowy, dane zawarte w polu '' wiadomość'' oraz te załączone w CV, certyfikatach i świadectwach pracy.

Przetwarzamy powyższe dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi Aplikowanie na oferty pracy.

4. Baza kandydatów

Przetwarzamy wszystkie dane z formularzy założenia Konta Kandydata oraz z formularza Aplikowania na ofertę pracy. Przetwarzamy powyższe dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś przy uzupełnianiu formularzy.

5. Obsługa zgłoszeń przez formularz kontaktowy i e-mail

Przetwarzamy następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu.

Przetwarzamy powyższe dane ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na utrzymywaniu dobrych relacji z użytkownikami oraz zwiększaniu jakości świadczonych przez nas usług

6. Marketing

Przetwarzamy następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia w serwisie, odwiedzane strony i podstrony, daty logowania i rejestracji, słowa wpisywane do wyszukiwarki, dane dotyczące korzystania z określonych usług w serwisie, historia i aktywność związana z komunikacją mailową.

Przetwarzamy powyższe dane ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zwiększeniu jakości świadczonych przez nas usług, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz polepszeniu funkcjonalności.

7. Wysyłanie wiadomości o produktach, usługach i promocjach serwisu GLOBELUS.PL

Przetwarzamy dane z formularza aplikacji na ogłoszenie, formularza rejestracji Konta Kandydata i formularza tworzenia Profilu Kandydata, z formularza Rejestracji Pracodawcy i formularza tworzenia Profilu Pracodawcy, z formularza Aplikowania na ofertę.

Przetwarzamy powyższe dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś przy uzupełnianiu formularzy.

Udostępnianie danych zbieranych w portalu

Dane osobowe przekazywane są :

1. Pracodawcom korzystającym z Serwisu

Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z funkcjonalności Profilu. Pracodawcy, którym udostępniane są dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom GLOBELUS.PL

2. Podmiotom przetwarzającym

Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie GLOBELUS.PL Świadczą one usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, usługę płatności, dostarczają systemy marketingowe, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, a także wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta.

3. Dostawcom usług

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom GLOBELUS.PL co do celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania umowy zawartej z użytkownikiem. Po zakończeniu umowy dane przechowujemy przez okres 3 lat w celach dochodzenia roszczeń w związku z korzystaniem z naszych usług. Dane związane z usługą Konta Pracodawcy przechowujemy przez okres 6 lat w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Prawo do cofnięcia zgody

Istnieje możliwość cofnięcia każdej zgody udzielonej w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane wobec wykorzystania których wniesiono sprzeciw zostaną usunięte.

3. Prawo do usunięcia danych

Można żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych traktowane będzie jako żądanie usunięcia Konta.

Prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofano określoną zgodę - w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 • dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
 • wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możliwe jest zachowanie pewnych danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłoszone zostanie takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia, niemożliwe będzie korzystanie z określonych funkcjonalności lub Usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zgłoszone zostanie żądanie ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniesiono sprzeciw wobec wykorzystania danych –ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje GLOBELUS.PL przetwarzając dane osobowe.

5. Prawo dostępu do danych

Można żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • kopii swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych

Można żądać sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać samodzielnie, po zalogowaniu w zakładce Profil Firmy i/lub Ustawienia. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych można żądać sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) lub ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

7. Prawo do przenoszenia danych

Można żądać otrzymania swoich danych osobowych, a następnie przesłać je do innego, administratora danych osobowych. Można również żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 W przypadku wystąpienia z którymkolwiek z wyżej wymienionych żądań, jego rozpatrzenie nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. W przypadku braku możliwości rozpoznania żądania w tym terminie, GLOBELUS.PL zawiadomi o powyższym i wyznaczy dodatkowy termin, nie dłuższy niż dwa miesiące.

Skargi i wnioski

Wszelkie skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień należy zgłaszać do GLOBELUS.PL. Jeżeli podejrzewasz, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa wynikające z  RODO zostały naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GLOBELUS.PL nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie, w szczególności w postaci ofert pracy, ofert edukacyjnych, profili pracodawców, profili kandydatów etc. GLOBELUS.PL nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się w serwisie nie będących jej własnością, do których linki mogą znajdować się w  treściach.

Narzędzia dla Ciebie Bezpłatny dostęp do przydatnych narzędzi

Katalog pracodawców

Dowiedz się więcej o naszych pracodawcach

Baza kandydatów

Sprawdź kto aktualnie szuka pracy

Artykuły

Bądź na bieżąco!